O nás

Informácia o cezhraničnom zlúčení

 

Na základe Návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností:

 

FTP Slovakia, s.r.o. Bratislava, SR, so sídlom Púchovská 14, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 861 134,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29163/B, (ďalej len ako „Zanikajúca spoločnosť“)

a

FTP Plastics, s.r.o., so sídlom ČSA 730, 783 53 Velká Bystřice, Česká republika, IČO: 253 54 418, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, spisová značka C 14717, (ďalej len ako „Nástupnícka spoločnosť“).

Zanikajúca a Nástupnícka spoločnosť spolu tiež ako „Zúčastnená spoločnosť“ a/alebo „Zúčastnené spoločnosti“.

Slovenská Zúčastnená spoločnosť si týmto dovoľuje splniť svoju povinnosť a zverejniť na webovom sídle https://www.feronathyssen.sk/o-nas.html, v časti  O NÁS  "Informácia o cezhraničnom zlúčení"   informácie, tak ako to stanovuje § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka.

 Sídlo Nástupníckej spoločnosti ostáva na území Českej republiky. Štátnym jazykom Nástupníckej spoločnosti bude naďalej český jazyk. Nástupnícka spoločnosť bude mať naďalej formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom túto právnu formu spoločnosti upravujú v Českej republike ustanovenia §§ 132 až 242 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákono o obchodních korporacích).

 

Všetci spoločníci slovenskej Zúčastnenej spoločností ďalej, v súlade s § 218a ods. 5 Obchodného zákonníka, súhlasili s tým, že preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení nezávislým expertom a vypracovanie správy nezávislého experta nie je potrebné. Z tohto dôvodu správy nezávislých expertov pre slovenskú Zúčastnenú spoločnosť neboli vypracované, a teda nie sú predmetom zverejnenia ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Jediný spoločník Zúčastnenej spoločnosti taktiež súhlasil, v súhlase s § 59q ods. 2) Zákona o premenách, s tým, že nebude vypracovaná akákoľvek správa znalca o cezhraničnom zlúčení. Z tohto dôvodu správa znalca o cezhraničnom zlúčení nie je predmetom zverejnenia ani nie je sprístupnená k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

 Všetky dokumenty, ktoré majú byť v zmysle príslušných právnych predpisov zverejnené, resp. poskytnuté k nahliadnutiu, sú zverejnené pod týmto textom a sú uložené a dostupné k nahliadnutiu aj v sídle každej Zúčastnenej spoločnosti.

 

Podľa ustanovenia § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu (ďalej len „Osvedčenie“). Osvedčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločností bude vydávať notár: JUDr. Martina Gontkovičová, so sídlom notárskeho úradu: Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava, tel.: +421 2 5443 3662, martina.gontkovicova@notar.sk.

Podľa ustanovenia § 59x Zákona o premenách splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom Osvedčenie. Osvedčenie v prípade českej Zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár:  DOPLNIT

Tieto informácie boli poskytnuté a zverejnené na tejto webovej stránke konateľom spoločnosti FTP Slovakia, s.r.o. a konateľom spoločností FTP Plastics, s.r.o. a sú prístupné k nahliadnutiu aj v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Dokumenty o cezhraničnom zlúčení na stiahnutie: https://www.feronathyssen.sk/na-stiahnutie.html

Návrh Zmluvy o cezhraničnom zlúčení

SK Ročná účtovná závierka 2016

SK Ročná účtovná závierka 2017

SK Ročná účtovná závierka 2018

SK Priebežná účtovná závierka k 30.06.2019

CZ Ročná účtovná závierka 2016

CZ Ročná účtovná závierka 2017

CZ Ročná účtovná závierka 2018

CZ Priebežná účtovná závierka k 30.06.2019

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst zde, a to pro účely analýz, personalizace reklamy, remarketingu a poskytování funkcí sociálních médií.
Souhlasím